Vi är proffs på geotekniska markundersökningar

Vad innebär en geoteknisk undersökning?

Med hjälp av en geoteknisk markundersökning får man svar på hur markförhållandena ser ut där man planerar att utföra en byggnation. Genom att fastställa jordlagerföljden, grundvattenförhållandena och jordegenskaperna genom markundersökningen kan man utefter det bestämma grundläggningsmetoden. En geoteknisk undersökning ger därmed svar på hur stabil marken är och hur stora riskerna är för eventuella fuktproblem. Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka möjligheter till byggnation som finns på just din mark. 

Geotekniker som är snabbt på plats - alltid till fasta priser

Vi är väl rustade för att utföra alla former av geotekniska undersökningar, provtagningar, grundvattenmätningar och radonmätningar. Kort sagt är geoteknik vårt expertområde. Vi är mobila och kan hjälpa till med allt som har med markundersökningar att göra. Vi kan snabbt vara på plats inom hela Stockholms län. Med Geogrund kan du vara säker på att du får ett noggrant utfört arbete med kostnadseffektiva lösningar och fasta priser. Vi säkerställer markförhållandena och kommer med anpassade rekommendationer av grundläggningsmetod!

Miljötekniska markundersökningar

Förutom att vi utför geotekniska markundersökningar erbjuder vi även miljötekniska undersökningar där vi mäter markradon och ser över föroreningssituationen i området. Vi kartlägger även existens av eventuella föroreningar på fastigheter. I samarbete med erfarna miljökonsulter utför vi provtagningar och analyser som sammanställs i en professionell miljörapport. Vi erbjuder även hjälp med grundvattenmätningar och vattenanalyser!
 

Kontakta oss!

Hur går MARKundersökningen till?

Syftet med markundersökningen är att skaffa tillräcklig kännedom om jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer för att förbereda för optimala förhållanden inför planerad byggnation. Detta sker genom provborrning med en av våra bandburna borrvagnar som i ett antal punkter kan registrera ett flertal olika parametrar. Detta ligger till grund för den rapport innehållande förslag till grundläggningsmetod som du därefter erhåller som kund.

Ska du lägga husgrund eller bygga nya industrier? vi ger svar över hur tomtens markförhållanden ser ut

Vårt huvuduppdrag är att undersöka markens förutsättningar för byggnation och föreslå lämplig grundläggningsmetod. Dina byggplaner påverkas helt av hur områdets och tomtens markförhållanden ser ut. Eftersom grundvatten finns närvarande överallt måste man även ta hänsyn till denna parameter.

Grundundersökningen ska ge svar på hur jord och markbeskaffenheten ser samt hur djupt det är ner till fast botten eller berg. Djupet varierar kraftigt på olika platser runt om i landet.

Genom att anlita oss på Geogrund kan vi göra en geoteknisk undersökning som ger svar på hur markförhållandena ser ut i området där du avser att anlägga en husgrund, bygga industrier eller större fastigheter. 

Vad är målet med undersökningen?

Målet med markundersökningen är i första hand att svara på följande frågor:

  • Hur ser möjligheten ut att bygga på din mark? Har marken en tillfredsställande stabilitet för att användas som plats för byggande eller behövs någon form av grundförstärkning?
  • Vilken påverkan har markens förutsättningar på grundläggningen som du tänker utföra?

BEHÖVER DU UTFÖRA EN MARKUNDERSÖKNING?

KONTAKTA OSS IDAG

Frågor & svar om geotekniska undersökningar

Hur fort kan ni utföra en markundersökning?

Vi kan oftast utföra den inom 1 till 2 veckor och ni har resultatet efter ytterligare ett par dagar.

Hur stor maskin använder ni för undersökningen?

Vår maskin vi använder för dessa jobb behöver en fri passage på minst 1,7 meter i bredd för att ta sig fram. Den går på band och klarar av relativt tuffa lutningar och ojämn mark.

Vad behöver ni av kunden för att utföra en geoteknisk undersökningen?

En nybyggnadskarta eller en ritning med husets placering är bra så vi kan borra på i rätt läge på fastigheten och har ett bra underlag för det geoteknisk utlåtande som vi upprättar

Behöver vi undersöka marken även för andra byggnader såsom Attefallshus eller garage?

När vi utför den geotekniska undersökningen kan vi även utföra någon extra sondering för andra byggnader på tomten om det är tveksamt på hur man bäst grundlägger dessa

Måste vi vara på plats medan ni utför undersökningen?

Nej det behöver ni inte vara men visst får ni på säkert avstånd titta på när arbetet utförs och sedan prata med våra fältgeotekniker om ni har några tankar eller funderingar.

#viärgeogrund

Copyright Geogrund AB 2019. All rights reserved.