Markundersökning vid grundläggning

Alltid fasta priser med geotekniker som är snabbt på plats

Vi är väl rustade för att utföra alla former av geotekniska undersökningar, provtagningar, grundvattenmätningar och radonmätningar. Kort sagt är geoteknik vårt expertområde.

Vi är mobila och kan hjälpa till med allt som har med markundersökningar att göra. Vi kan snabbt vara på plats inom hela Stockholms län.

Ska du lägga husgrund? vi ger svar över hur tomtens markförhållanden ser ut

Vårt huvuduppdrag är ofta att undersöka markens förutsättningar för byggnation och föreslå lämplig grundläggningsmetod. Dina byggplaner påverkas av hur områdets och tomtens markförhållanden ser ut och eftersom grundvatten finns närvarande överallt måste man ofta ta hänsyn också till denna parameter.

Grundundersökningen ska svara på hur jord och markbeskaffenheten ser och hur djupt det är ner till fast botten eller berg. Djupet varierar kraftigt på olika platser runt om i landet.


Genom att anlita oss på Geogrund kan vi göra en undersökning som ger svar på hur markförhållandena ser ut i området där du avser att anlägga en husgrund.

Hur går MARKundersökningen till?

Syftet med markundersökningen är att skaffa tillräcklig kännedom om jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer för att förbereda för optimala förhållanden för planerad byggnation. Detta sker genom provborrning med en av våra bandburna borrvagnar som i ett antal punkter kan registrera många olika parametrar. Detta ligger sedan till grund för den rapport innehållande förslag till grundläggningslösning som du erhåller som kund.

VI mäter markradon och ser över föroreningssituationen i området

Geogrund kan också utföra miljötekniska undersökningar genom provtagning och analys på laboratorium samt mätning av markradon.
Vad är målet med undersökningen?

Målet med markundersökningen är i första hand att svara på följande frågor:

  • Vad möjligtheten är att bygga på din mark. Har marken en tillfredsställande stabilitet för att användas som plats för byggande eller behövs någon form av grundförstärkning.
  • Vilken påverkan har markens förutsättningar på grundläggningen som du tänker utföra?

#viärgeogrund

Copyright Geogrund AB 2019. All rights reserved.