Det här gör vi.

Vi är väl rustade för att utföra alla former av geotekniska undersökningar, provtagningar, grundvattenmätningar och radonmätningar. Kort sagt är geoteknik vårt expertområde.

Vi är mobila och kan hjälpa till med allt som har med markundersökningar att göra. Vi kan snabbt vara på plats inom hela Stockholms län.

Är marken stabil?
Vårt huvuduppdrag är ofta att undersöka stabiliteten i marken och få svar på

hur markens olika lager och utseende ser ut både vad gäller hållfasthet, densitet och geometri.

Hur dina byggplaner påverkas av hur områdets och tomtens markförhållanden ser ut. Eftersom grundvatten finns närvarande överallt måste man alltid ta hänsyn också till  just denna parameter.

Grundundersökningen ska svara på hur jord och markbeskaffenheten ser och hur djupt det är ner till grundvattnet. Djupet varierar kraftigt beroende på olika faktorer. Eftersom grundvattnet är en del av ett större kretsloppssystem gör detta ganska komplext. Systemen påverkas av vatten från nederbörd eller andra vattenansamlingar som infiltrerar marken och därmed är beroende av många faktorer i marken.

Genom att anlita oss på Geogrund kan vi göra en undersökning som ger svar på hur kretsloppet fungerar och hur markförhållandena ser ut i området där du avser att anlägga en husgrund. Lera, morän, djup till berg och kvaliteten på berget är olika faktorer att ta hänsyn till. Grundvattennivån varierar också över året.

Portrycksfördelningen påverkas av områdets topografi, markegenskaper, dränering från hus etc. Vid en geoteknisk undersökning tar man reda på  portrycksfördelningens påverkan på grundvattnet eftersom det styr hur högt vattnet är benäget att vandra och liknande. Det är också viktigt att ta reda på om det finns andra påverkande faktorer som närliggande vattendrag och liknande.

Hur går undersökningen till?
Syftet med markundersökningen är att skaffa tillräcklig kännedom om jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer för att förbereda för optimala förhållanden för husgrunden.

Oftast borrar vi ett observationshål. Här observerar vi hur grundvattennivån ser ut genom att noggrant studera hålet. Den efterföljande analysen både vad gäller grundvattennivån och jordegenskaperna är av väsentlighet för att ge ett tillförlitligt resultat. Övriga faktorer som omger markområdet är del av vår analys. 
Vad är målet med undersökningen?

Målet med markundersökningen är i första hand att svara på följande frågor:

  • Vad är möjligt att bygga på din mark. Har marken en tillfredsställande stabilitet för att användas som plats för byggande?
  • Vilen påverkan har markens förutsättningar på grundläggningen som du tänker utföra?

#viärgeogrund

Copyright Geogrund AB 2019. All rights reserved.